Monday, August 30, 2010

A Divine Hunter called Sastha

As requested by many of our devotees, Iam posting this wonderful Dhyana Sloka written by Shankaracharya on our beloved Lord. Sastha is depicted as hunter here...

And this Dhyana is a very powerful one which gives Chidda Shuddi to the aspirants....¡r£·haÅ prau·hav®ga pravijitapavanaÆ tu´agatu´agaÆ tura´agaÆ
c®laÆ n¢laÆ vas¡naÅ karatala vilasat k¡¸·ak°da¸·a da¸·aÅ.
r¡gadv®À¡di n¡n¡vidha m¤gapa¶al¢ bh¢tik¤d bh£tabhart¡
kurvann ¡kh®¶al¢l¡Æ parilasatu manaÅk¡nan® m¡mak¢n®+É°üfø& |ÉÉèfø´ÉäMÉ|ÉÊ´ÉÊVÉiÉ{É´ÉxÉÆ iÉÖRÂóMÉiÉÖRÂóMÉÆ iÉÖ®úRÂóMÉÆ
SÉä±ÉÆ xÉÒ±ÉÆ ´ÉºÉÉxÉ& Eò®úiɱÉʴɱɺÉiEòÉhb÷EòÉänùhb÷nùhb÷&*
®úÉMÉuäù¹ÉÉÊnùxÉÉxÉÉÊ´ÉvɨÉÞMÉ{É]õ±ÉÒ¦ÉÒÊiÉEÞònÂù¦ÉÚiɦÉiÉÉÇ
EÖò´ÉÇzÉÉJÉä]õ±ÉÒ±ÉÉÆ {ÉÊ®ú±ÉºÉiÉÖ ¨ÉxÉ&EòÉxÉxÉä ¨ÉɨÉEòÒxÉä**


ÝÏì: Šªó÷ì«õèŠóMTîðõï‹ ¶ƒè¶ƒè‹ ¶óƒè‹
«êô‹ cô‹ õú£ï: èóîôMôúˆè£‡ì«è£î‡ìî‡ì:. 
ó£èˆ«õû£Fï£ï£Mî ‹Kèðìh dF‚Kˆ Ìîð˜î£ 
°˜õ‰ï£«èìhô£‹ ðKôú¶ ñï:è£ï«ï ñ£ñW«ï.


Meaning
Mounted on a tall-majestic horse which runs faster than the air, Clad with a blue attire, lustrous hands holding the bow and arrow, He who creates fear to the dreadful animals like desire, hatred and other bad qualities; May that Lord Bhoothanatha cheerfully carryout His hunting in the forest of my mind.

4 comments:

 1. Sudharan, MalaysiaAugust 31, 2010 at 10:49 PM

  Excellent Arvindji....Swamiye Sharanam Ayyappa!

  ReplyDelete
 2. Dear Arvind, I think when you have written about the Divine Hunter, time has come for you to write Meaning of Kirathashtakam too... Mahesh Swami Saranam.

  ReplyDelete
 3. ****** Swamiye Saranam Ayyappa***********

  Your Blog is precious one... Its Awesome one...

  ReplyDelete