Protected by Copyscape Website Copyright Protection

Wednesday, March 3, 2010

Nityananda


Posting From - Sri Kamakoti Mandali titled - KALKIN
Those who seek refuge in the lotus feet of bhagavAn vAsudeva alone shall attain true nityAnanda. Other Pashandins shall face the wrath of Lord Kalki and his mighty sword.
itthaM kalau gataprAye janeShu kharadharmiShu |
dharmatrANAya sattvena bhagavAnavatariShyati||
charAcharagurorviShNorIshvarasyAkhilAtmanaH |
dharmatrANAya sAdhUnAM janmakarmApanuttaye ||
shambhalagrAmamukhyasya brAhmaNasya mahAtmanaH |
bhavane viShNuyashasaH kalkiH prAdurbhaviShyati ||
ashvamAshugamAruhya devadattaM jagatpatiH |
asinAsAdhudamanamaShTaishvaryaguNAnvitaH ||
vicharannAshunA kShauNyAM hayenApratimadyutiH |
nR^ipali~NgachChado dasyUnkoTisho nihaniShyati ||
atha teShAM bhaviShyanti manAMsi vishadAni vai |
vAsudevA~NgarAgAti puNyagandhAnilaspR^ishAm ||
paurajAnapadAnAM vai hateShvakhiladasyuShu |
teShAM prajAvisargashcha sthaviShThaH sambhaviShyati ||
vAsudeve bhagavati sattvamUrtau hR^idi sthite |
yadAvatIrNo bhagavAnkalkirdharmapatirhariH ||
kR^itaM bhaviShyati tadA prajAsUtishcha sAttvikI |
yadA chandrashcha sUryashcha tathA tiShyabR^ihaspatI |
ekarAshau sameShyanti bhaviShyati tadA kR^itam ||