Protected by Copyscape Website Copyright Protection

Tuesday, September 14, 2010

Maha Sastha Patalam from Skanda Puranam

Maha Sastha Patalam - from the Aasura Kandam of Skandha Puranam given in Tamil by Sri Kachiyappa Sivacharyar -  Maa Saatha Patalam Asura Kandam


I shall give a tip of the iceberg regarding our Lord Sastha- 


மண்ண கத்தரும் வானவ ரும்மலர்
அண்ண லுந்தினம் அர்ச்சிக்கும் நீர்மையான்
கண்ண னும்புக ழப்படு காட்சியான்
எண்ணின் அங்கவ னுக்கெதிர் இல்லையே

The Lord who is worshiped daily by the people of the earth, heaven and Lord Brahma (who is seated on the Lotus), whose glory is praised even by Lord Krishna - and there is no one equal to him

2 - அசுரகாண்டம்
  32. மகா சாத்தாப் படலம்


(முன்னம் பரமன்)
முன்னம் பரமன் அருளின்றி முகுந்த னாதி
     மன்னுஞ் சுரர்தானவர் வேலை மதித்த வேலைக்
          கன்னங் கரிய விடம்வந்துழிக் காரி னங்கள்
               துன்னும் பொழுதிற் குயில்போல் துணுக்குற் றிரிந்தார். ...... 1
(அண்ணற் கயிலை)
அண்ணற் கயிலைக் கிரிதன்னில் அடைந்து செந்தீ
     வண்ணத் தமலன் அடிபோற்ற வருந்தல் என்றே
          உண்ணற் கரிய பெருநஞ்சினை உண்டு காத்துக்
               கண்ணற்கும் ஏனை யவர்க்கும்மிவை கட்டு ரைப்பான். ...... 2
(இன்னுங் கடைமின்)
இன்னுங் கடைமின் அமுதம் மெழுமென்று கூற
     அந்நின் றவர்பாற் கடலின்கண் அடைந்து முன்போற்
          பின்னுங் கடைந்தார் இபமாமுகப் பிள்ளை தன்னை
               முன்னம் வழிபட் டிலர்வந்து முடிவ தோரார். ...... 3
(என்னா யகற்கு)
என்னா யகற்கு வழிபா டியற்றாத நீராற்
     கொன்னார் கடலின் நடுமத்தங் குலைந்து வீழ்ந்து
          பன்னாகர் வைகும் இடஞ்செல்லஅப் பான்மை நோக்கி
               அன்னானை அர்ச்சித் தனர்அச்சுத னாதி யானோர். ...... 4
(ஆரா தனைசெய்)
ஆரா தனைசெய்துழி மந்தர மாதி மைந்தன்
     பேரா அருளால் பிலம்நின்று பெயர்ந்து முன்போல்
          வாரா நிலைபெற் றிடலோடு மகிழ்ந்து போற்றிக்
               காரார் திருமால் முதலோர் கடலைக் கடைந்தார். ...... 5
(கடைகின்றுழிச் செம்)
கடைகின்றுழிச் செம்மதி யாமெனக் காமர் செம்பொன்
     அடைகின்ற கும்பத் தெழுந்திட்ட தமுத மங்கண்
          மிடைகின்ற தொல்லைச் சுரர்தானவர் யாரும் வெஃகி
               உடைகின்ற வேலையென ஆர்த்தனர் ஒல்லை சூழ்ந்தார். ...... 6
(எம்மால் இதுவந்து)
எம்மால் இதுவந் துளதால் எமக்கேயி தென்றே
     தம்மா சையினாற் சுரர்தானவர் தம்மின் மாறாய்த்
          தெம்மா னமுடன் பொரவுன்னலுந் தீர்வு நோக்கி
               அம்மால் விரைவின் ஒருமோகினி ஆயி னானே. ...... 7
(மூலம் பிறந்த)
மூலம் பிறந்த விடம்போல் அழன்மூண் டிடாமல்
     நீலம் பிறந்து பிறர்அச்சுற நேர்ந்தி டாமல்
          ஞாலம் பிறந்தோர் சுரர்தானவர் நச்ச ஆங்கோர்
               ஆலம் பிறந்த தெனமோகினி யாகி நின்றான். ...... 8
(சேணார் உலகிற்)
சேணார் உலகிற் புவிதன்னில் திசையி லெங்குங்
     காணாத வப்பெண் ணுருக்கண்டனர் காதல் கைமிக்
          கூணார் அமுதந் தனைவிட்டு முன்னொன்று கண்டோர்
               மாணா கியபல் பொருள்கண்டென வந்து சூழ்ந்தார். ...... 9
(மெய்த்தா மரையே)
மெய்த்தா மரையே முதலாய விசிக நான்கும்
     உய்த்தான் மதவேள் அதுகாலை உலப்பில் காமப்
          பித்தாய் உணர்வு பிழையாகிப் பெரிது மாலாய்
               அத்தா ருகமா முனிவோரினும் ஆர்வ மிக்கார். ...... 10
(எண்ணா அவுணர்)
எண்ணா அவுணர் தொகையல்லதை எந்தை மாயம்
     உண்ணாடு வானோர் களும்பெண்மயல் உற்று நின்றார்
          மண்ணாசை தன்னிற் பொருளாசையின் மாய வாழ்க்கைப்
               பெண்ணாசை நீங்கல் எளிதோ பெரியோர் தமக்கும். ...... 11
(பூண்டுற்ற கொங்கை)
பூண்டுற்ற கொங்கைப் பொலன்மோகினி யான புத்தேள்
     ஆண்டுற் றவர்தங் களைநோக்கி அமரை நீங்கும்
          ஈண்டுற் றனன்யான் அமுதும் முளதேது நீவிர்
               வேண்டுற்ற தும்பால் உறக்கொண்மின் விரைவின் என்றான். ...... 12
(மாலா னவன்அங்)
மாலா னவன்அங் கதுகூற மனந்தி ரிந்து
     நோலா மையினால் இறக்கின்றவர் நோக்கி யெங்கள்
          பாலா வதுநீ யெனமுன்வரும் பான்மை நாடி
               மேலாம் அமுதே எமக்கென்றனர் விண்ணு ளோர்கள். ...... 13
(வானா டவர்நல்)
வானா டவர்நல் லமுதங்கொடு மாயை நீங்கிப்
     போனார் ஒருசார் அவரோடு பொருத தீயோர்
          தேனார் மொழிமோ கினியாகிய செங்கண் மாலை
               ஆனா விருப்பிற் கொடுபோயினர் ஆங்கொர் சாரில். ...... 14
(கொண்டே கியதா)
கொண்டே கியதா னவர்தங்கள் குழுவை நோக்கித்
     தண்டேன் மலர்ப்பா யலின்என்னைத் தழுவ வல்லான்
          உண்டே இதனில் ஒருவீரன் உவனை இன்னங்
               கண்டேன் இலையென்றனன் பெண்ணுருக் கொண்ட கள்வன். ...... 15
(ஈறாம் அவுணர்)
ஈறாம் அவுணர் பலரும்மிது கேட்டெ னக்கு
     மாறாய் ஒருவர் இலையாரினும் வன்மை பெற்றேன்
          வீறா கியவீ ரனும்யானென வீற்று வீற்றுக்
               கூறா எனையே புணரென்று குழீஇயி னாரே. ...... 16
(கொம்மைத் துணை)
கொம்மைத் துணைமென் முலையண்ணலைக் கூட யாரும்
     வெம்மைப் படலால் இகல்கொண்டனர் வேறு வேறு
          தம்மிற் பொருது முடிந்தார் கிளைதம்மி லுற்ற
               செம்மைக் கனலால் முடிவுற்றிடுஞ் செய்கை யேபோல். ...... 17
(அன்னார் தொகையில்)
அன்னார் தொகையில் இருவோர்அரி மாயை யுன்னி
     என்னாம் இவரோ டிறக்கின்றனம் என்று நீங்கித்
          தொன்னாள் உருவந் தனைமாற்றிச் சுரர்கள் போலாய்ப்
               பொன்னா டவர்தங் குழுவோடு புகுந்து நின்றார். ...... 18
(மாண்டார் அவுணர்)
மாண்டார் அவுணர் அதுநோக்கி வரம்பின் மாயம்
     பூண்டாரும் வெஃக மடமாதெனப் போந்த கள்வன்
          மீண்டான் அமரர் பலரும் விருப்புற்று மேவ
               ஈண்டாழி தன்னில் அமுதந்தனை ஈத லுற்றான். ...... 19
(ஈயும் பொழுதின்)
ஈயும் பொழுதின் இமையோர்கள் இனத்தி னூடு
     போயங் கிருந்த இருகள்வரும் பொற்பு மிக்க
          மாயன் பகிரும் அமிர்தந்தனை மந்தி ரத்தால்
               ஆயும் படிகொண் டிலர்வல்லையின் ஆர்த லுற்றார். ...... 20
(தண்டா மரைக்கு)
தண்டா மரைக்குப் பகைநண்பெனச் சாரும் நீரார்
     கண்டார் புடையுற் றவரிங்கிவர் கள்வ ரேயாம்
          உண்டார் அமுதங் கடிதென் றுளத்துன்னி யங்கண்
               விண்டான் அவற்குக் குறிப்பால் விழிகாட்டி னாரால். ...... 21
(காட்டுற் றிடலும்)
காட்டுற் றிடலும் அரிநோக்கியிக் கள்வ ரேயோ
     வீட்டுற்ற வானோ ருடன்உண்குவ ரென்று தன்கை
          நீட்டுற் றிடுசட் டுவங்கொண்டு நிருதர் சென்னி
               வீட்டிச் சுரருக் கமுதூட்டி விருந்து செய்தான். ...... 22
(அண்டத் தவர்முன்)
அண்டத் தவர்முன் னருந்துற்ற அமுத மன்னார்
     கண்டத் திடையே வருமுன்னது கண்டு மாயன்
          துண்டித்த சென்னி யழிவற்ற துணிந்த யாக்கை
               முண்டத் துடனே துணிபட்டு முடிந்த வன்றே. ...... 23
(மாளாத சென்னி)
மாளாத சென்னி யுடைத்தானவர் மாண்பு நோக்கி
     நீளார் அமுதுண்டவர் விண்ணிடை நிற்ப ரென்னாத்
          தாளால் உலகம் அளந்தோன் அவர்தங் களுக்குக்
               கோளா நிலையை இறையோன் அருள்கொண்டு நல்க. ...... 24
(புன்னாகம் நாக)
புன்னாகம் நாக மணிவான் அடிபோற்றி நோற்றுச்
     செந்நாக மோடு கருநாகத்தின் செய்கை பெற்றுப்
          பின்னாக முன்னந் தமைக்காட்டிய பெற்றி யோரை
               அந்நாக மீது மறைப்பார் அமுதுண்ட கள்வர். ...... 25
வேறு 
(கெழிய ராகுவு)
கெழிய ராகுவுங் கேதுவு மேயென
     மொழிய நின்ற முதற்பெயர் தாங்கியே
          விழுமி தாகிய வெய்யவ னாதியாம்
               எழுவர் தம்மொ டிருவரும் ஈண்டினார். ...... 26
(ஈது நிற்கமுன்)
ஈது நிற்கமுன் இன்னமு தந்தனை
     ஆத ரத்தொ டயின்றவிண் ணோர்தொழ
          ஓத வேலை யொருபுடை யாகவே
               மாது ருக்கொண்ட மாதவன் வைகவே. ...... 27
(நால்வ கைப்பட)
நால்வ கைப்பட நண்ணிய சத்தியுள்
     மாலும் ஆதலின் மற்றது காட்டுவான்
          ஆல கண்டத்தன் அச்சுதன் அச்சுறுங்
               கோல மெய்திக் குறுகினன் அவ்விடை. ...... 28
(தண்டு ழாய்முடி)
தண்டு ழாய்முடி யான்தனி நாயகற்
     கண்டு வெஃகக் கறைமிடற் றெம்பிரான்
          உண்டெ மக்கு முனைப்புணர் காதல்நீ
               கொண்ட வேடம் இனிதென்று கூறினான். ...... 29
(ஆணின் நீங்கிய)
ஆணின் நீங்கிய அச்சுதன் ஆற்றவும்
     நாணி இவ்வுரு நல்கிய தன்மையாள்
          காணி யாயுனைக் காதலித் துற்றனள்
               பேணி நிற்பதெ னென்னைப் பெருமநீ. ...... 30
(ஆதி காலத் தயன்)
ஆதி காலத் தயன்செயல் முற்றிட
     மாதை மேவிட வந்துனை வேண்டினங்
          காத லோவன்று காரண னாகையின்
               மீது சேர்தரும் வீரியன் அல்லையோ. ...... 31
(நெற்றி யங்கண் நிமல உ)
நெற்றி யங்கண் நிமல உனக்கிகல்
     பற்ற தில்லையெப் பான்மையர் கண்ணினும்
          அற்ற தாக என்னாகந் தழுவுவான்
               உற்ற காதலும் உண்மைய தன்றரோ. ...... 32
(என்ன காரணம்)
என்ன காரணம் எண்ணிக்கொல் ஏகினை
     அன்ன பான்மை யறிகிலன் எம்பிரான்
          இன்ன தாடலை நீயல்ல தேவரே
               பின்னை நாடி யறிவுறும் பெற்றியோர். ...... 33
(அன்பில் ஆடவர்)
அன்பில் ஆடவர் ஆடவ ரோடுசேர்ந்
     தின்ப மெய்தி யிருந்தனர் இல்லையால்
          முன்பு கேட்டது மன்று முதல்வநீ
               வன்பொ டென்னைப் புணர்வது மாட்சியோ. ...... 34
(என்று மாயன் இசை)
என்று மாயன் இசைத்தலும் எம்பிரான்
     அன்று நீயும் நமக்கொரு சத்திகாண்
          அன்று தாருகத் தந்தணர் பாங்குறச்
               சென்ற போழ்தினுஞ் சேயிழை யாயினாய். ...... 35
(முன்னை வேதன்)
முன்னை வேதன் முடிந்தனன் போதலும்
     உன்னொ டேவந் துவப்பொடு கூடினோம்
          பின்னர் இந்தப் பிரமனை யுந்தியால்
               அன்னை யாகி அளித்தனை அல்லையோ. ...... 36
(ஆகை யாலுன் அணி)
ஆகை யாலுன் அணிநலந் துய்த்திட
     ஓகை யால்இவண் உற்றனன் செல்கென
          மாகை யாரப் பிடிப்ப வருதலும்
               போகை யுன்னிப் பொருக்கென ஓடினான். ...... 37
(நாணி ஓடிய நாரண)
நாணி ஓடிய நாரண னைப்பிறை
     வேணி யண்ணல் விரைவுட னேகியே
          பாணி யாலவன் பாணியைப் பற்றினான்
               சேணி னின்று திசைமுகன் போற்றவே. ...... 38
(பற்றி யேகிப்)
பற்றி யேகிப் படிமிசை நாவலாற்
     பெற்ற தீவிற் பெருங்கடற் சார்பினின்
          மற்று நேரில் வடதிசை வைப்பினில்
               உற்ற சாலத்தின் ஒண்ணிழல் நண்ணினான். ...... 39
(நண்ணி யேதனி)
நண்ணி யேதனி நாயகன் அவ்விடைப்
     பெண்ணின் நீர்மையைப் பெற்றிடு நாரணன்
          உண்ணெ கிழ்ந்து மயக்குற் றுருகியே
               எண்ணில் இன்புறக் கூடினன் என்பவே. ...... 40
(மூன்று கண்ணன்)
மூன்று கண்ணன் முகுந்தன் இருவரும்
     ஏன்று கூடிய வெல்லையில் அன்னவர்
          கான்று மிழ்ந்த புனல்கண்டகி யென
               ஆன்ற தோர்நதி யாகிஅ கன்றதே. ...... 41
(அந்த நீரின் அகம்)
அந்த நீரின் அகம்புறம் ஆழிகள்
     தந்து வச்சிர தந்தி யெனப்படும்
          முந்து கீட முறைமுறை யாகவே
               வந்து தோன்றின மாழையின் வண்ணமாய். ...... 42
(ஆய மண்ணில்)
ஆய மண்ணில் அகங்கெழு பஞ்சர
     மேயெ னத்தந் திருந்து சிலபகல்
          மாயும் அவ்வுயிர் மாய்ந்தபிற் கூடுகள்
               தூய நேமிக் குறிகொடு தோன்றுமால். ...... 43
(நீர்த்த ரங்க நிரல்)
நீர்த்த ரங்க நிரல்பட வீசியே
     ஆர்த்தி ரங்கி அணைவுறு கண்டகித்
          தீர்த்தி கைப்புனல் சென்றக் குடம்பைகள்
               ஈர்த்து வந்திடும் இம்பர்கொண் டெய்தவே. ...... 44
(அன்ன கீடம் அமர்)
அன்ன கீடம் அமர்ந்த குடம்பையை
     இந்நி லத்தர்கொண் டேகி அகத்துறை
          பொன்னை வாங்கிப் பொறியினை நோக்கியே
               இன்ன மூர்த்தம் இஃதென நாடுவார். ...... 45
(நாடி யேயவை)
நாடி யேயவை நாரண னாகவே
     கூடும் அன்பிற் குவலயத் தேசிலர்
          தேடி அர்ச்சனை செய்வர் அதன்பெயர்
               கேடில் சாளக் கிராமம தென்பரால். ...... 46
(மாலும் எந்தையும்)
மாலும் எந்தையும் மாண்பொடு கூடியே
     சால மேவு தனிநக ரேயிதன்
          மூல காரணம் ஆகையின் முந்தையோர்
               மேலை நாமம் அதற்கு விதித்தனர். ...... 47
(இந்த வண்ணம் இரு)
இந்த வண்ணம் இருக்க முராரியும்
     அந்தி வண்ணத் தமலனு மாகியே
          முந்து கூடி முயங்கிய வெல்லையில்
               வந்த னன்னெமை வாழ்விக்கும் ஐயனே. ...... 48
(மைக்க ருங்கடல் மேனி)
மைக்க ருங்கடல் மேனியும் வானுலாஞ்
     செக்கர் வேணியுஞ் செண்டுறு கையுமாய்
          உக்கி ரத்துடன் ஓர்மகன் சேர்தலும்
               முக்கண் எந்தை முயக்கினை நீங்கினான். ...... 49
(அத்த குந்திரு)
அத்த குந்திரு மைந்தற் கரிகர
     புத்தி ரன்எனும் நாமம் புனைந்துபின்
          ஒத்த பான்மை உருத்திரர் தம்மொடும்
               வைத்து மிக்க வரம்பல நல்கியே. ...... 50
(புவனம் ஈந்து)
புவனம் ஈந்து புவனத் திறையென
     அவனை நல்கி அமரரும் மாதவர்
          எவரும் ஏத்திடும் ஏற்றமும் நல்கினான்
               சிவன தின்னருள் செப்புதற் பாலதோ. ...... 51
(முச்ச கத்தை முழு)
முச்ச கத்தை முழுதருள் மேனிகொண்
     டச்சு தன்றொழ அச்சுதன் போற்றிட
          மெச்சி யேயவ ருக்கு விடைகொடுத்
               தெச்ச மில்சிவன் ஏகினன் என்பவே. ...... 52
(நாய கன்செல)
நாய கன்செல நான்முகத் தோனைமுன்
     தாயெ னத்தருந் தாமரைக் கண்ணினான்
          சேய வைகுண்டஞ் சேர்ந்தனன் ஐயனும்
               போயி னான்றன் புவனத் தரசினில். ...... 53
(அங்கண் மேவி)
அங்கண் மேவி அரிகர புத்திரன்
     சங்கை யில்பெருஞ் சாரதர் தம்மொடும்
          எங்கு மாகி இருந்தெவ் வுலகையுங்
               கங்கு லும்பகல் எல்லையுங் காப்பனால். ...... 54
(மண்ண கத்தரும்)
மண்ண கத்தரும் வானவ ரும்மலர்
     அண்ண லுந்தினம் அர்ச்சிக்கும் நீர்மையான்
          கண்ண னும்புக ழப்படு காட்சியான்
               எண்ணின் அங்கவ னுக்கெதிர் இல்லையே. ...... 55
(அன்ன நீர்மையன்)
அன்ன நீர்மையன் காணென தன்பினால்
     உன்னை வந்தினிக் காத்தருள் உத்தமன்
          என்ன லோடும் இசைந்துநின் றாளரோ
               பொன்னி னாடு தணந்த புலோமசை. ...... 56
வேறு 
(இந்திரன் மங்கை)
இந்திரன் மங்கை இசைந்தது காணா
     நந்தமர் கையனும் நம்பனும் நல்கு
          மைந்தனை உன்னி வழுத்துத லோடும்
               அந்தமி லாவெம தையன் அறிந்தான். ...... 57
(காருறழ் வெய்ய)
காருறழ் வெய்ய களிற்றிடை யாகிப்
     பாரிடர் எண்ணிலர் பாங்குற நண்ணப்
          பூரணை புட்கலை பூம்புற மேவ
               வாரணம் ஊர்பவன் முன்னுற வந்தான். ...... 58
(முன்னுற மேவலும்)
முன்னுற மேவலும் மூவுல கோர்க்கு
     மன்னவ னாகிய வாசவன் ஐயன்
          பொன்னடி தாழ்ந்து புகழ்ந்தனன் நிற்ப
               என்னிவண் வேண்டும் இயம்புதி யென்றான். ...... 59
(கேட்டலும் இன்ன)
கேட்டலும் இன்ன கிளத்தினன் மாயை
     மாட்டுறு சூரன் வருத்துத லாற்பொன்
          நாட்டினை விட்டனன் நானிவ ளோடுங்
               காட்டுறு வேயென வேகர வுற்றே. ...... 60
(நோற்றிவண் மேவி)
நோற்றிவண் மேவினன் நோதகும் வானோர்
     ஆற்றரி தாவவு ணன்செயும் இன்னல்
          சாற்றினர் வந்து தளர்ந்தனம் எம்மைப்
               போற்றுதி யென்று புலம்பின ரன்றே. ...... 61
(தள்ளரும் வானவர்)
தள்ளரும் வானவர் தம்மொடு முக்கண்
     வள்ளல் தனக்கெம் வருத்த முரைக்க
          வெள்ளி மலைக்கு விரைந்துசெல் கின்றேன்
               எள்ளரி தாகிய இல்லினை வைத்தே. ...... 62
(தஞ்சமி லாது தனி)
தஞ்சமி லாது தனித்திவ் வனத்தே
     பஞ்சுறழ் செய்ய பதத்தியை வைத்தால்
          வஞ்சகர் கண்டிடின் வௌவுவர் என்றே
               அஞ்சினள் உன்றன் அடைக்கலம் ஐயா. ...... 63
(ஆத்தன் அமர்ந்த)
ஆத்தன் அமர்ந்த அகன்கிரி நண்ணி
     வாய்த்திடும் இவ்விடை வந்திடு காறும்
          பூத்திடு காமர் புலோமசை தன்னைக்
               காத்தருள் என்றிது கட்டுரை செய்ய. ...... 64
(மேதகு செண்டு)
மேதகு செண்டுள வீரன் இசைப்பான்
     ஏதமு றாதநின் ஏந்திழை தன்னைத்
          தீதடை யாது சிறப்பொடு காப்பன்
               நீதனி யென்று நினைந்திடல் கண்டாய். ...... 65
(இல்லுறு நங்கையை)
இல்லுறு நங்கையை இங்ஙனம் வைத்தே
     அல்லுறழ் கண்டன் அருங்கயி லைக்குச்
          செல்லுதி யென்றருள் செய்து திரும்பித்
               தொல்லையெம் மையனொர் சூழலின் உற்றான். ...... 66
(வாளமர் நீந்தி வயந்)
வாளமர் நீந்தி வயந்தனின் மிக்க
     காளனெ னப்படு கட்டுரை யோனை
          ஆளுடை அண்ணல் அருட்கொடு நோக்கிக்
               கேளிவை யென்று கிளத்திடு கின்றான். ...... 67
(மூவரின் முந்திய மூர்த்தி வரை)
மூவரின் முந்திய மூர்த்தி வரைக்குப்
     போவது முன்னினன் பொன்னகர் மன்னன்
          தேவியி ருந்தனள் தீங்கு வராமே
               காவல் கொள்நீ யெனக் கற்பனை செய்தான். ...... 6

Friday, September 10, 2010

Sasthaalaya Sevanam - A movement for restoring dilapidated Sastha temples

Swami Sharanam

Today - on this auspicious Ganesha Chathurthi day - We have ventured into a mission - the need of the hour - restoring the age old temples of Sastha. - Sasthalaya Sevanam

The Monthly Contribution is Rs.100 Only... and its purely a voluntary one.

Read the text below and participate in the meritorious act of Sasthaalaya Sevanam.
Swamy Sharanam !

Lord Hariharaputra, Dharma Sastha or Ayyappa as he is fondly called, is the pratyaksha pesum deivam of this Kali Age.

“Prathyaksham tu Kalau”; “Kalau Sasthru Vinayakau”  says Sasthras. 

Sastha sahasranamam calls him "Sarva Desikaya Nama:". True to this we have Sastha temples all over the world. Though the temple of Sabarimala is very much popular, it will be surprising to know that there are almost 6000 Sastha temples throughout Tamilnadu and Kerala.

Many of these temples are of puranic age and many of them are atleast 1000 years old. YEARS of neglect have led to the decay of the abodes of our Lord and if the present state of neglect continues, they may soon pass into the pages of history .

It is  indeed heart rending to be a mute witness to the sight of our beloved Lord seated in a dilapidated temple with cracked walls & leaking roof. The places which once resounded with the chants of vedas , puja ,his sharanams and bhajans are now bereft of even the simple duty of lighting lamps.

To keep surcharged the atmosphere with divinity ,it is up to us devotees to change the present condition & restore the temples to its pristine glory.

Members of Maha Shastru Seva Sangham have after consultation with blessings of eminent Guruswamis , come out with a plan named "Sasthaalaya Sevanam "

Our Participation: 

Each month a Sastha temple would be chosen, the temple cleaned, white washed and best possible provisions made to meet the basic expenses of the temple & ensuring daily lighting of lamps and neivedyam to the Lord.

To meet this expenses, each devotee can voluntarily contribute Rs.100 every month.

The status of work done on the Temple of the Month will be updated every month on our website www.mahasastha.com

WHAT  WE GAIN FROM THIS ACT
By contributing Rs.100 per month for this Sasthaalaya Sevanam, along the the boundless grace of Lord Dharma Sastha, we will definitely get another great return  called self satisfaction.

We request you to participate in the meritorious act of Sasthaalaya Sevanam, introduce this plan to Ayyappa devotees and ensure blessings of Lord Dharma Sastha on all.

Ever in divine service,
Devotees
Shri Maha Sasthru Seva Sangam

------------------------------------------------------------------------------------
Your contribution to the above service would make it very successful and obtain the blessing of Lord Dharma Sastha not only to you but your entire parampara.

THIS IS PURELY A VOLUNTARY CONTRIBUTION and Those who are interested to join hands with us  can contact any of us below:

Please draw your Cheque / Draft in the name of  "Shri Maha Sasthru Seva Sangam", Coimbatore &  can be sent to any one of the following addresses:

Or  You may make an online transfer  or Monthly ECS or  You may pay directly to our Bank Account :  
Name  :  "Shri Maha Sasthru Seva Sangam"
------------------------------------------------------------------------------------
Karur Vysya Bank A/c No. 1121 135 822
IFSC Code : KVBL0001121 ( Current Account )
Nanjappa Road Branch, Coimbatore 

Canara Bank A/c No. 2988 101 015671
IFSC Code :CNRB0002988 ( Savings Account )
PSG Arts College Branch, Coimbatore
------------------------------------------------------------------------------------
V. Aravind Subramanyam
President
94 B, Third Street,
Tatabad, Coimbatore 12
Ph: 99946 41801  

Those who wish to Contribute
Right Click and Download the Form
Sri H. Balasubramanian Iyer
Over-all Controller
H 3/12, Jal Padma,Bangur Ngr, 
Goregaon (W)  Mumbai
Ph :97692 09146 


Sri H. Guruswamy
Co- Ordinator
18, Kuthukai Street,, 
Kallidaikurichi, Tirunelveli
Ph :94875 50031


Sri Kamesh,
Co-Ordinator,

102, Sai Chhaya CHS,
Near Manibai Niwas,
Old Dombivli Road,
Shastri Nagar,
Dombivli West,
Thane Dist – 421 202, Mumbai
Ph :  98218 33002  

Sri Hari ShankarNarayanan
Co-Ordinator,
250, 2nd Main Rd, Jagdish Ngr, 
Nw Tippasandra Post, Banglore

Sri Harsha Sharma
Co-Ordinator,
H.NO: 10/133, Flat No: 203. 
Balaji Residency, P& T Colony , 
Medipalli, Hyderabad-39
Ph :  99899 73096 Email : harsha6@rediffmail.com
------------------------------------------------------------------------------------
Thursday, September 9, 2010

Sastha Idol at Beijing Museum

Granitic Stone Sastha Idol at Philadelphia Museum of Art. This belongs to about 750-800 and this Idol was Gifted to the Museum by the National Museum, New Delhi, India

Sunday, September 5, 2010

Sastha on Lion

I Visited this temple almost a year back.. Suddenly had a feeling to share the information about this temple and hence posting it here...

-----------------

When one mentions about shrines of Lord Ayyappa, many revered places of worship, including the most famous Sabarimala, come to the minds of devotees across the country.

But the Lord has taken abode in a tree at Tummagunta of Vidavalur mandal of Nellore district, which may not be known to many, including the ardent devotees of Lord Ayyappa. The 15th century temple, which is associated with many legends, is now catching the attention of devotees.

Significantly, huge quantity of camphor is lit at the temple to coincide with the appearance of Makara Jyothi in Sabarimala on the day of Makara Sankranti every year. The temple also conducts Laksha Thulasi Archana on the full moon day during Karthika month.

According to ‘Sthala purana’ or local history, Vijayanagar Emperor Sri Krishna Devaraya, who was on his way back from the South to his capital, desired to take rest for some time at this place along with his soldiers, their horses, elephants, etc. Impressed by the nature’s pulchritude at this place, the emperor decided to construct a village there and asked some of the Brahmin families in his entourage to settle down there.

Accordingly, the Dravidian Brahmin migrant families originating from Taamraparni river basin, which is on the Kerala and Tamil Nadu State borders, settled at Tummagunta. They planted a ‘Juvvi’ (Pluksha in Sanskrit) tree and Indian rubber fig tree.

The Lord, who is fond of his devoteed followed them right from Tampraparni and manifested here in the form of tree. 

Moreover, the temple possesses a rare painting of Lord Ayyappa that depicts Him riding on a lion, with bows and arrows in His hands. 

Though you dont find any idols or vigrahams this temple is called Poorna Pushkala Samedha Shri Gurunatha Sastha temple and the pooja is done to the Tree itself.

O Lord ! When we seek for you only, 
then by your grace,
O Lord ! Your Form and Your Glory 
stand clearly before us

Swamiye Sharanam Ayyappa

Saturday, September 4, 2010

Devatas of the Ponnu Pathinettam Padi


Many of our friends especially Mumbai Kamesh was keep on requesting me regarding the Devatas of the Ponnu Pathinettam Padi - the holy 18 steps of Sabarimala

I have already written an article regarding the Pathinettam Padi

18 steps Pathinettam Padi


Padi puja is a unique ritual at Sabarimala where the Tantri performs the ritualistic puja to all the eighteen steps individually.

Actually the padi puja is not the puja to the physical 18 steps but the puja is for the 18 deities who preside over each of the eighteen steps. 

The devatas of 18m padi are very secretly maintained and not revealed to anyone. But every year during mandala season, news papers like Maalai Malar start a comedy show by putting the list of devatas of 18 padi (of their own) like Rahu, Ketu, Ranganathan (?? !!) etc.. We can view this entertainment show every year.

Since the list was a secret I was very reluctant in sharing it with anyone... Then I remembered an incident from my own life where a Deva Rahasya was once revealed to me by a Siddha Purusha and when I asked whether I can share this, he very gladly accepted saying it must reach the Bhakta Lokam.! 

So I decided to apply the same rule here and with a conviction that, even if one true devotee is happy reading my Bhakta Paripala's glory, Iam sure my Guru who revealed this secret, will forgive me for mentioning it.

Each step has a presiding deity. Each of this devata has a separate dhyana swaroopa, moola mantram and puja method. The details of the Dhyana and the Sankalpa of the 18 deities are below: 

(Iam not giving the dhyana sloka and moola mantra here... Certain things Ive made only a hint... So read between the lines to have a better understanding)

On the whole we consider Satya Dharma on either side of the 18 stepms and mentally offer salutations to them using their moola mantra for the 18 steps

Step 1 Naga Yakshi
Nagayakshi is one of the paripara devatas of Sastha and she is stationed at many of his temples like Kulathupuzhai, Achan kovil etc
Onnam Thruppadiye Sharanam Ayyappa

Step 2 Mahisha Mardhini
Mahishamardhini is Durga Swaroopini an infacther advent took place before Swami's Manikanta incarnation and she annihilated Mahisha and Manikanta destroyed his Sister Mahishi
Rendam Thruppadiye Sharanam Ayyappa

Step 3 Annapoorna
Sastha is Annadhana Prabhu and is very happy in the pious deed of feeding all his devotees - always. A Sastha devotee is never in want of food - throughout his life time.
Moonam Thruppadiye Sharanam Ayyappa

Step 4 Kaali
Kali is the Goddess of time and change representing both the creative and destructive aspects of Nature. S
he helps those who strive for knowledge of self. 
Naalam Thruppadiye Sharanam Ayyappa

Step 5 Krushna Kaali
Krishna Kali  is one such deity with whom devotees have a very loving and intimate bond, in spite of her fearful appearance. She is known for destroying ignorance. 
Ancham Thruppadiye Sharanam Ayyappa

Step 6 Shakti Bairavi
Shakti Bhairavi is the ugra swaroopini of Shakti and she is known more to the devotees as the famous Yakshi - who is seated in the court of Lord Sastha
Aaraam Thruppadiye Sharanam Ayyappa

Step 7 Kaarthaveeryarjuna
Kaartha Veeryaarjuna is an Amsha of Sudharshana Chakra. He got Satha Upasana from his Guru Datta and obtained many great powers and rose to a level of God
Ezhaam Thruppadiye Sharanam Ayyappa

Step 8 Krushnaabhan
Krishnabhan is more popularly known as Karuppan. He is the cheif of all the Bhootaganas of Sastha's Bhootha sena. He is seen in almost every Sastha temple in Tamilnadu and few age old temples of Kerala.
Ettam Thruppadiye Sharanam Ayyappa

Step 9 Hidimba
Hidimba is one of the chief warrior but also the preceptor born in the clan of Asuras. He is seated as the guardian deity of the ninth step.
Onpadham Thruppadiye Sharanam Ayyappa

Step 10 Vethala
Vethala is considered to be the head of Ghost and Goblins and in an amsha of Bhairava. Sastha is Bhoothanatha who controls these Ghosts and hence Vethala is one among his parivara.
Pathaam Thruppadiye Sharanam Ayyappa

Step 11 Naagaraja
Nagaraja is the king of the Serpants. In general Anantha is considered to be the King of the Naga Kingdom  and he is stationed at the eleventh step here to destroy the Sarpa doshas of the devotees
Pathinonnam Thruppadiye Sharanam Ayyappa

Step 12 Renuka
Renuka is the Mother of Parasurama who was killed and later resurrected by Parasurama. After the death of Jamadagni, Revana Siddha gave her Sasthru Deeksha at Padavedu and she is stationed here.  
Pantrendam Thruppadiye Sharanam Ayyappa

Step 13 Swapna Varahi
Swapna Varahi is a form of Vartali who gets pleased with the devotees and comes and guides the devotees through dreams.
Pathimoonam Thruppadiye Sharanam Ayyappa

Step 14 Pratyangira
Pratyangira is Ugra Swaroopini who is very much forceful in action and her primary duty is to protect the upasakas of Para Devata
Pathinalam Thruppadiye Sharanam Ayyappa

Step 15 Bhooma Devi
Bhoomadevi is the consort of the Varaha Moorthi. She is Dharma Swaroopini and represents Kshama- forgiveness. Holding a paddy sheaf in her hand, She also indicates prosperity
Pathinancham Thruppadiye Sharanam Ayyappa

Step 16 Aghora
The following there are Astra Devatas. Ever ready for prayoga against the evil. Agora is one of the Astra of Shiva which he created to destroy the Tripurasuras. It can grants worldly good and salvation to the soul.
Pathinaram Thruppadiye Sharanam Ayyappa

Step 17 Pashupatha
Pashupata is Shiva's personal asta and a most forceful one. It can even be discharged by eyes, words or mind. Its capable of destroying anything and can even stop creation. 
Pathinezham Thruppadiye Sharanam Ayyappa

Step 18 Mrutyunjaya
Mrutyunjaya is yet another Astra which gives eternal state to the aspirant. This is not just to live a healthy life and get rid of ailments. This conquers mrutyu - the permanent state of existence; Thats knowing the self; being self; Thats Thathwamasi.
Pathinettam Thruppadiye Sharanam Ayyappa


And IMHO Padipuja is again unique to Sabarimala and I dont know how far its right to repeat it at other places. This is because - the 18 steps are installed at Sabarimala as a Prathishta by Deva Sankalpam. We dont know exactly on what sankalpam these steps were installed and hence you cant repeat it elsewhere. (and Since the 18 steps are guarded by these devatas you need proper Vrutham to qualify yourself to please the devatas of each step and step your foot on the padhinettam padi) 

At all other places the 18 steps are built (and not installed as a prathishta) and so the question of doing padipuja does not arise. (Today we see padipuja at many places - especially at Andhra and I saw a padi puja done for temporary 18 steps built with bamboo sticks !!! )

Stuti on Sastha by Mahaneeyas


Swamy Sharanam.

Aravindji,

I was browsing thru the internet and got a work by Agathiyar on Sastha. I would like to know who all saints and rishis have written shlokas, paattu on our Sastha. Please help.

Swamy Sharanam
Thanks & Regards
G.Kamesh
---------------------------------------------------

The interest Kamesh shows really amazes me... He sent me this query one week back and only today I was able to answer it. 

Here comes the list as far as I can recollect from my memory. I need to check with my collection to give more updates.

Devatas and Rishis
 • Lord Shiva - Maha Sastha Kavacham, Maha Sastha Trishati etc
 • Nandhi Bhagawan - Stavaraja Stotram
 • Shandilya Rishi - Sahasra Nama 
 • Naithruba Rishi -  Sahasa Nama
 • Durvasa Rishi - Ashtothra on Sastha
 • Devendran - Vandhana Stuti 
 • Devas - Moola Mantra Varnadhima Stuti
Acharyas
 • Adhi Shankaracharya - Keshadhi Paadha Dhashakam Sanskrit- 
 • Appayya Deekshitar - Vandhana Slokam
 • Muthu Swami Deekshitar - Harihara Putram Kruti
 • Shringeri Acharya Bharati Teertha - Sasthru Stuti
 • Vijaya Bhattar - Namo Namahanta Ashtotra Shata namavali

Other Contemporary Scholars
 • Kambankudi Kuthalu Iyer  - Shatakam (100 Slokas), Harivarasnam and many many more Stotras 
 • Anantarama Diskhithar - Ayyappa Stuti, Sastha Stotram and many more 
 • Meenakshi Sundaram Iyer - Avahana Stotram and Many more
 • Aandi Vadhyar - Akshara Mala Pushpanjali 
 • TK Muthuswamy Sasthrigal
Tamil
 • Agathiyar - Panchakam (Five Songs) and few more Songs 
 • Manidasar - Pancha Panchakam (Five x 5 = 25) and Complete Varavu 
 • Raagu Bahavathar  - Few Varavu Songs

and many many more