Protected by Copyscape Website Copyright Protection

Friday, December 24, 2010

ஸ்ரீ கணேச வேத பாத ஸ்தவம்
ஸ்ரீ கணேச வேத பாத ஸ்தவம்

ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலும் ஒரு வேத மந்த்ரத்தை இணைத்துக் கொடுத்துள்ள அற்புதமான ஸ்துதி

இதை பாராயணம் செய்வதால் கணேசனை ஸ்துதி செய்வதோடு - வேத பாராயணம் செய்த நிறைவும் கிட்டும்

இதனை நித்யமும் பாராயணம் செய்தல் நலம்ஸ்ரீகண்ட-தநய ஸ்ரீச ஸ்ரீகர ஸ்ரீதளார்ச்சித
ஸ்ரீவினாயக ஸர்வேச ஸ்ரீயம் வாஸய மே குலே

ஹாலாஹலம் என்னும் கொடிய விஷத்தை உண்டு, அதனை தனது கழுத்திலேயே நிறுத்திக் கொண்ட ஸ்ரீபரமேஸ்வரனின் புதல்வரே!, அனைத்துச் செல்வங்களுக்கும் அதிபதியே!, உபாஸிப்பவர்களுக்கு அஷ்ட-லக்ஷ்மிகளின் அருளைத் தருபவரே!, மஹா-லக்ஷ்மி நித்யவாசம் செய்யும் வில்வ பத்ரத்தால் பூஜிக்கப்படுபவரே!, தனக்கு மேல் ஒருவர் இல்லாத தலைவரே!, என்னுடைய குலத்தில் மஹாலக்ஷ்மி என்றும் நித்யவாசம் செய்யும்படி அருள வேண்டும். [ஸ்ரீயம் வாஸய மே குலே - வேத வாக்யம்]


கஜானன கணாதீச த்விஜராஜ விபூஷித
பஜே த்வாம் ஸச்சிதாநந்த பிருஹ்மணாம் பிருஹ்மணஸ்பதே

யானை முகத்தோனே!, கணதேவதைகளின் தலைவனே!, சந்த்ரனால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சிரஸை உடையவனே!, ஸச்சிதானந்த வடிவானவனே!, வேதங்களுக்குத் தலைவனே!, தங்களை ஸேவிக்கிறேன்.
 [பிருஹ்மணாம் பிருஹ்மணஸ்பதே - வேத வாக்யம்]


ணஷஷ்ட வாச்ய நாசாய ரோகாடவி குடாரிணே
க்ருணா பாலித லோகாய வனானாம் பதயே நம:

'ண' என்னும் எழுத்திலிருந்து ஆறாவது எழுத்தான 'ந' என்பதன் பொருளான 'இல்லாமை/ஏழ்மை'யை ஒழிப்பவரும், பிணிகள் என்னும் காட்டினை அழிப்பவரும், தனது தயையால் உலகைக் காப்பவரும், காடுகளுக்கு எல்லாம் தலைவராகவும் இருக்கும் கணபதிக்கு நமஸ்காரம்.
 [வனானாம் பதயே நம: - வேத வாக்யம்]


தியம் ப்ரயச்சதே துப்ய மீப்ஸிதார்த ப்ரதாயினே
தீப்த பூஷண பூஷாய திசாம்ச பதயே நம:

நல்லறிவைக் கொடுப்பவரும், விரும்பியதை அளிப்பவரும், நல்லணிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டவரும், திசைகளின் தலைவருமான கணபதே! தங்களுக்கு நமஸ்காரம்.
 [திசாம்ச பதயே நம: - வேத வாக்யம்]


பஞ்ச பிருஹ்ம ஸ்வரூபாய பஞ்ச பாதக ஹாரிணே
பஞ்ச தத்வாத்மனே துப்யம் பசூனாம் பதயே நம:

சத்யோஜாதன், வாமதேவன், அகோரன், தத்புருஷன், ஈசானன் ஆகிய ஐந்து பிரம்மங்களாக இருப்பவரும், அந்தணனைக் கொல்லுதல், கள் குடித்தல், தர்மம் செய்ய வைத்த பொருளைக் கொள்ளையடித்தல், பிறன்மனைவியை தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தல், மேற்சொன்ன 4 வித இழி செயல்களைச் செய்பவருடன் சகவாசம் கொள்ளுதல் ஆகிய ஐந்து மஹா பாதகங்களையும் அழிப்பவர், நிலம், நீர்,காற்று, தீ, வானம் ஆகிய ஐந்து பூதங்களின் வடிவாக இருப்பவரும், பசுக்களின் தலைவனுமாகிய உங்களுக்கு நமஸ்காரங்கள். 
[பசூனாம் பதயே நம: - வேத வாக்யம்]


தடித்கோடி ப்ரதீகாசதனவே விச்வ ஸாக்ஷிணே
தபஸ்வித்யாயினே துப்யம் ஸேநாநிப்யச்சவோ நம:

கோடி-மின்னலுக்கு இணையான ஒளி மிகுந்த உடலை உடையவரும், உலகனைத்திற்கும் ஸாக்ஷியாக இருப்பவரும், தபஸ்விகளை தன்மனதில் கொண்டவரும், படைகளுக்கெல்லாம் தலைவருமான தங்களுக்கு நமஸ்காரம்.
[ஸேநாநிப்யச்சவோ நம: - வேத வாக்யம்]


யே பஜந்த்யக்ஷரம் த்வாம் தே ப்ராப்னுவந்த்யக்ஷராத்மதாம்
நைகரூபாய மஹதே முஷ்ணதாம் பதயே நம:

அழிவற்றவரான உங்களை வழிபடுபவர்கள் தங்களுடன் கலந்துவிடுகின்றனர், அவ்வாறான சிறப்பை நல்குபவரும், பலவித ரூபங்களைக் கொண்டவரும், மிகப் பெருமை வாய்ந்தவருமான உங்களுக்கு நமஸ்காரம். [முஷ்ணதாம் பதயே நம - வேத வாக்யம்]

நகஜாவர புத்ராய ஸுர ராஜார்சிதாய ச
ஸகுணாய நமஸ்துப்யம் ஸும்ருடீகாய மீடுஷே

பார்வதீ தேவியின் சிறந்த புதல்வரும், தேவேந்திரரால் பூஜிக்கப்பட்டவரும், நற்குணங்கள் பொருந்தியவரும், எல்லோருக்கும் எப்போதும் இன்பங்களை அளிப்பவருமான தங்களுக்கு நமஸ்காரம். 
[ஸும்ருடீகாய மீடுஷே - வேத வாக்யம்]


மஹாபாத கஸங்காத மஹாரண பயாபஹ
த்வதீயக்ருபயா தேவ ஸர்வாநவ யஜாமஹே

பெரிய பாவக்கூட்டங்களிலிருந்து காப்பதற்கும், பெரிய போர்களில் ஏற்படும் அச்சத்தை எங்களிடமிருந்து அகற்றவும் தங்கள தயவினைக் காட்டுவீர்களாக. நாங்கள் உங்களை வணங்குகிறோம்.
 [ஸர்வாநவ யஜாமஹே -வேத வாக்யம்]நவார்ணவரத்ந நிகம பாதஸம்புடிதாம் ஸ்துதிம்
பக்த்யா படந்தியே தேக்ஷாம் துஷ்டோபவகணாதிப

கணாதிபரே!, ஸ்ரீ கணாதிபதயே நம: என்னும் மந்திரத்தில் ஆடங்கிய ஒன்பது ரத்னங்கள் போன்ற எழுத்துக்களை ஆரம்பத்திலும், வேதவாக்யங்களை முடிவிலும் கொண்ட இந்த ஸ்துதியை பக்தியுடன் படிப்பவர்களுக்கு அவர்கள் வேண்டுவதை அருளூவீராக


Wednesday, December 22, 2010

Two Myths of Harivarasanam

I want to clear 2 important myths on Harivarasanam

1. The Karpooram lit during Harivarasanam

Yesterday during the end of the day's puja at a temple nearby - I was there. I generally avoid staying in Swami Nada during harivarasanam for various reasons. Yesterday since only 3 people were there to chant few other slokas I accompanied them and finally came out before the last stanza of Harivarasanam.

Before starting the session there was a little commotion because a person showed Karpura Harathi and everybody shouted at him etc etc (heard that a Guruswamy slapped an "Ayyappan" - for touching this Karpura Harathi.)

Dear Devotees.... its nothing to make fuss for these things...

Since all the lamps are put off during Harivarasanam it is a practice to light a Karpura Haraty in front of the closed door as a mark of continuation of the deepam. Thats all....  (the best part is - the place where all this happened already has an "anaya vilakku" - which burns throughout the day)

2. Hariavarsanam is sung to make the Lord Sleep

Harivarasanam can be sung at anytime... even at early morning. !!!

It is NOT a song to make the Lord Sleep... It says "Hariharathmajam - Devam Ashraye" - I surrender to thee.. How can one surrender to a sleeping person..?

Please read my previous post on Harivarsanam -  with meaning
Sanatana Dharma: Meaning of Harivarasanam

Its only a convention to sing Harivarasanam while closing the Nada... Its not a rule as per Sasthra..
Since its practiced in sabarimala, we also practice it... thats all...

Ive seen people running to the tape recorder and switching it off -if Harivarasanam is played during the morning hours...

Nothing wrong in chanting or hearing it anytime

Hear it now... and pray to the ever merciful Lord
Swamiye.. Sharanam Ayyappa

Tuesday, December 21, 2010

ஸ்ரீ ராம மந்த்ரோபாஸனை

ஸ்ரீ ராம மந்த்ரோபாஸனை

The following article written by me for the souvenir of Sri Kodhanda Ramaswamy Temple on the Occasion of the 75th year Celebration - revealing various aspects of Lord Rama - from the view of Mantra Shastra than - bhakti marga alone. 

ஸ்ரீ மஹாசாஸ்த்ரு ப்ரிய தாஸன்
V. அரவிந்த் ஸுப்ரமண்யம், (சாஸ்தா அரவிந்த்) 
ஸ்ரீ மஹா சாஸ்த்ரு ஸேவா ஸங்கம் (தலைவர்)
94 B, மூன்றாவது வீதி, டாட்டாபாட், கோவை 12
Ph:(0)99946 41801 Email: aravindsai@gmail.com 

மனம் கனிந்த பக்தி ரஸத்திலே, இசையின் செறிவிலே, நாம ஸங்கீர்த்தன நாதத்திலே ராமனை நிறையக் கண்டிருக்கிறோம். ஆயின் மந்த்ர சாஸ்த்ர பூர்வமாக ஸ்ரீராம உபாஸனை குறித்து அறிந்தவர்கள்- அதனை செய்பவர்கள் மிகக் குறைவு.

ஸ்ரீ ராம நாமம் - தாரக நாம ஸ்மரணம்; அது சித்த சுத்தியை கொடுக்க வல்லது என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று.. 

நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே 
திண்மையும் பாபமும் சிதைந்து தேயுமே
ஜென்மமும் மரணமும் இன்றித் தீருமே 
இம்மையே ராம என்றிரண்டு எழுத்தினால்

எனும்படி "ராம" என்ற அந்த இரண்டு எழுத்தே ஒரு மஹாமந்த்ரம்... அது ஒன்றே ஸகல நன்மைகளையும் கொடுக்கவல்லது. எப்படி ஒரே மஹாவிஷ்ணு பத்து அவதாரங்களை எடுத்தாரோ, அது போல அந்த ஒரே ராம மந்த்ரம் பல்வேறு வகையில் பக்தர்களுக்கு அருள வேண்டி விரிவாக்கம் அடைந்துள்ளது.

ஒரு எழுத்தாளனாகவும், மந்த்ர சாஸ்த்ரத்தில் நான் கொண்டிருக்கும் சிற்றறிவை வைத்தும் பார்த்த போது, தந்த்ரங்களும், பாஞ்சராத்ர ஆகமங்களும் கொண்டாடும் ஸ்ரீ ராம மந்த்ர மஹிமை அதிசயிக்கத் தக்கது - பல்வேறு வகையானது.

(நான் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள ஒவ்வொரு வடிவத்துக்கும் தனித்தனியாக மூல மந்த்ரம் உண்டு. அதனை குரு மூலமாகவே உபதேசம் பெறத் தக்கது என்ற காரணத்தால் அந்த மந்த்ரங்களின் பெருமையை மட்டும் விளக்கி அந்த மூல மந்த்ரங்களை நேரடியாக வெளியிடுவதை தவிர்த்திருக்கிறேன்... )

ராம பரிவார மந்த்ரம் என்றொரு அற்புதமான மந்த்ரம் உண்டு; சீதா - லக்ஷ்மண - பரத - சத்ருக்ன - ஆஞ்சநேய ஸஹிதமாக ஒவ்வொருவரையும் உடன் சேர்த்த இந்த மந்த்ர ஜபத்தின் பலன் தர்ம - அர்த்த - காம - மோக்ஷம் என்ற நான்கையுமே கொடுக்க வல்லது.

எதிர்ப்புக்களை போக்கும் ஸ்ரீ ராமன் :

ஸ்ரீ ராம மந்த்ரங்களில் ஒன்றான வீரராகவ மந்த்ரம் - எதிரிகளை வெல்லுவதற்கு உதவுகிறது. அதோடு மட்டுமல்லாமல் வாழ்வின் துரதிருஷ்டமான காலங்களையெல்லாம் கடக்க வைக்கவும் இம்மந்த்ரம் சிறந்தது.

எதிரிகளின் தொல்லைகளிலிருந்து விடுதலை பெற்று வெற்றி பெறவே ஒரு ராம மந்த்ரம் உண்டு. அதற்கு சத்ருஞ்ஜய ராம மந்த்ரம் என்று பெயர். ஸுபாஹு முதலான மன்னர்களால் உபாஸிக்கப்பட்ட இந்த மந்த்ரத்தை உபாஸனை செய்தே போரில் கூட வெற்றியை அடைய முடியும்.

படபானல ராமசந்த்ர மந்த்ரம் - ஸாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயராலேயே உபாஸிக்கப்பட்ட இந்த ராம ஸ்வரூபம் வீர ஸ்வரூபமாக விளங்குகிறது. இதனால் தான் ஆஞ்சநேய ஸ்வாமிக்கு மூவுலகையும் வெல்லும் வல்லமை கிட்டியது. 16 திருக்கரங்களுடன் வீர கருடன் மீதேறி வரும் படபானல ராம சந்த்ரன் ஆபிசாரிக ப்ரயோகங்கள், ஏவல் முதலானவற்றை தவிடுபொடியாக்குவதில் ஸமர்த்தன்.

ராகவ ந்ருஸிம்ம மந்த்ரம் என்றொன்று உண்டு... ராமனின் தார்மீக கோபமும், நரஸிம்மனின் உக்ரமும் ஒன்றிணைந்த இந்த மந்த்ரம் எதிரிகளிடமுள்ள பயத்தை அறவே நீக்கி மனத்துணிவை தருகிறது.

மழலை வரம் தரும் ஸ்ரீ ராமன்

ஸந்தான கோபாலன் மட்டும் தான் பிள்ளை வரம் தருபவனா என்ன? ஸந்தான ராமசந்த்ரன் என்றே ஒரு ஸ்ரீ ராம மூர்த்தி இருக்கிறான். பிள்ளை பேறு இல்லாதவர்கள் இவனை உபாஸித்தால் வீட்டில் மழலைகள் கொஞ்சி விளையாடுவது உறுதி.

பால க்ருஷ்ணனை நாம் நிறைய அறிவோம். குழந்தை வடிவில் இருக்கும் பாலராமனுக்கென்றே ஒரு மந்த்ரம் உண்டு இது சின்னஞ்சிறு குழந்தைகளுக்கு இருக்கும் பாலாரிஷ்டம் போன்ற ஸகல வித தோஷங்களையும் போக்க வல்லது.

வெற்றியை தரும் ஸ்ரீ ராமன் :

பட்டம், பதவி, அதிகாரம் புகழ் வேண்டுமா? பட்டாபிராம மந்த்ரத்தால் ராமனை வழிபடுவோர்க்கு இவை அனைத்துமே கேளாமலே தேடி வரும்.

எதிரிகள் என்றால் அவர்களையே எதிர்க்கத்தான் வேண்டுமா? அவர்களை ஸமாதானப்படுத்தக் கூடாதா? கோபாவேசமாக சண்டையிட வருபவரையும் கூட சாந்தப்படுத்தி, அவரது கோபத்தை போக்கடிக்கும் ஸ்ரீ ராம ஸ்வரூபத்துக்கு ப்ரஸன்ன ராமன் என்று பெயர். இந்த ப்ரஸன்ன ராம மந்த்ரம் எப்பேர்ப்பட்ட கோபக்காரரையும் சாந்தப்படுத்தி விடும்.

ப்ரதாப ராமசந்த்ர மந்த்ரம் ஸகல கார்யங்களிலும் வெற்றியை மட்டுமே தரும். 

வாழ்வின் துயர் நீக்கி மங்களங்கள் தரும் ஸ்ரீ ராமன் :

திருமணத் தடைகள் ஏற்பட்டிருக்கும் ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ, ஸ்ரீ கல்யாண ராம மந்த்ரத்தால் செய்யப்படும் வழிபாடு அந்த தடைகளையெல்லாம் நீக்க வல்லது.

பாபத்தால் தாபமுறும் மானிடர்களின் பாபங்கள் அனைத்தையும் போக்க வல்லது அஹல்யா வரத ராம மந்த்ரம்.

பாதாள ராம மந்த்ரம் ஒருவருக்கு பெரும் நிதியை கொடுத்து வாழ்வில் ஏற்றத்தைக் கொடுக்கக்கூடியது

க்ரஹ - பூத - பிசாசங்களால் ஏற்படும் துன்பங்களையெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தி அருளை வழங்க்கூடியது கோதண்ட ராம மந்த்ரம்.

அற்புத வரம் தரும் ஸ்ரீ ராமன் :

இருகரங்களும் ஒரு முகமும் கொண்ட மனித அவதார வடிவிலேயே நாம் ஸ்ரீ ராமனை பொதுவில் காண்கிறோம். ஆயின் அவனுக்கு பல அற்புத தோற்றங்களும் உண்டு. 

ஐந்து முகங்கள் கொண்ட பஞ்சமுகராம மந்த்ரம் ஸர்வ ஸித்திகளையும் தர வல்லது. 

நான்கு கரங்களுடன் விளங்கும் சதுர்புஜ ராமசந்த்ர மந்த்ரம் பல நன்மைகளை கொடுக்கக் கூடியது; ஆரோக்யம், செல்வம் ஆகியவற்றையெல்லாம் தந்து பாபங்களை போக்கி, எதிப்புகளையும் மாய்க்கக் கூடியது இது.

இதே போல் சுக்ரீவன் உபாஸித்த ராம மந்த்ரம், ஜாம்பவான் உபாஸித்த ராம மந்த்ரம்(பல்லூகோபாஸித), லக்ஷ்மணன்  உபாஸித்த ராம மந்த்ரம், பரதன்  உபாஸித்த ராம மந்த்ரம், சத்ருக்னன் உபாஸித்த ராம மந்த்ரம் ஆகியவை தனித்தனியே பலப்பல ஏற்றங்களை தரவல்லது.

ஸ்ரீ தாரா தேவியின் மந்த்ரத்தையும் ஸ்ரீ ராம மந்த்ரத்தையும் இணைத்து செய்யப்படும் உபாஸனா முறைகளை நாம் வங்காள தேசத்தில் காண முடியும்.

ஸ்ரீ வித்யா ராம மந்த்ரம் என்றே ஒரு மந்த்ரம் உண்டு. பாலா - பஞ்சதசி முதலான மந்த்ரங்களுடன் ஸ்ரீ ராம மந்த்ரமும் இணைந்த இந்த மந்த்ரம் மஹத்தான பலன்களையெல்லாம் வாரி வழங்கவல்லது.

லக்ஷ்மணனும், பரதனும், ஆஞ்சநேயனும், ஸாக்ஷாத் பரமசிவனும் பூஜித்த அந்த ஸ்ரீ ராமனை -சாதாரண மானிடர்களான நாமும் பூஜிக்க ஒரு வாய்ப்புக் கிடைத்ததே நம் பூர்வ ஜென்ம பாக்யம். 

தாரக ப்ரபுவான அந்த ஸ்ரீ ராமசந்த்ர மூர்த்தி ஸகல ஜனங்களுக்கும் எல்லா ச்ரேயஸ்களையும் தந்து வாழ்வில் எல்லா நன்மைகளையும் அருளட்டும் !

|| ஸ்ரீ ராம ஜய ராம ஜய ஜய ராம ||

Monday, December 20, 2010

Shishya and Guru

The shishya is expected to follow certain rules and regulations which have been detailed in the Rudrayamala:

1. He should never visit the Guru empty handed. He should carry with him fruits and flowers as marks of respect.
2. A shishya, who tries to disprove his Guru’s words and tries to prove his own words as truth, will attain the worst of the hells.
3. A shishya should never take his Guru’s name openly other than during Guru Paduka Anusandhana.
4. Leftovers of Guru’s meal should be consumed as Prasadam by the shishya.
5. Whenever Guru is nearby, that day or that time should be considered as very auspicious.
6. A shishya should never neglect or insult the parents, wife and children of Sri Guru.
7. While performing Pooja or Japa, if Guru or Gurvamba arrive, the shishya should halt his Japa or Pooja and welcome the Guru and his Shakti.
8. While walking with Sri Guru, care should be taken to never stamp his shadow.
9. One should never sit with Guru on the same seat nor sleep in Guru’s presence.
10. Whenever the shishya sees the Guru, he should immediately stand up and prostrate full length at the holy feet of Guru.
11. One should never speak unnecessarily in front of the guru.
12. One should never lie to the Guru.
13. One should never ask Guru for loans or have any financial transactions with him.
14. One should never initiate another person in the presence of Guru. Also, one should not discourse in front of the Guru or try to exhibit one’s knowledge or talents.
15. One should give up one’s own bed, seat, grand clothes, ornaments and footwear in front of the Guru.
16. The same respect should be shown to Guru’s physical form as the deity in temples.

Courtesy : Shri Ramesh Kutticad, Chennai

Sunday, December 19, 2010

வேத முதல்வன் சாஸ்தா

The following article written by me for the souvenir of Sri Ayyappan Puja Sangam on the Occasion of Athirudram 2010 - revealing an aspect that Lord Sastha is the master of the Vedhas.

வேத முதல்வன் சாஸ்தா

ஸ்ரீ மஹாசாஸ்த்ரு ப்ரிய தாஸன்
V. அரவிந்த் ஸுப்ரமண்யம், (சாஸ்தா அரவிந்த்) 
ஸ்ரீ மஹா சாஸ்த்ரு ஸேவா ஸங்கம் (தலைவர்)
94 B, மூன்றாவது வீதி, டாட்டாபாட், கோவை 12
Ph:(0)99946 41801 Email: aravindsai@gmail.com 


ஆதி முதல்வனான இறைவன் யார்?

ஏகம் ஸத் விப்ரா பஹுதா வதந்தி - ஸத்யமான ஒரே வஸ்துவைக் குறித்து பலரும் பல விதமாக கூறுகிறார்கள். வேதமும் பல்வேறு வகையில் இதனை வெளிப்படுத்துகிறது. 

பரம்பொருளைப் பற்றிச் சொல்லும்போது அது நிராகாரம், நிர்குணம் - உருவமற்றது, குணமற்றது என்கிறது வேதம். இருந்த போதும் சில இடங்களில் அந்தந்த தெய்வத்தையே கூறுகின்றன.

சில இடங்களில் "பரப்ரம்மம்" என்கிறது. சில சமயம் "ஸத்" என்கிறது; சில சமயம் "பரம புருஷன் " என்கிறது. சில நேரங்களில் அதுவே விஷ்ணு, ருத்ரன், ஆத்மா, பரமாத்மா என்கிறது.

இவை அனைத்துமே ஒரே பரம்பொருளைக் குறிக்கக்கூடிய வேறு வேறு பெயர்கள் தாம். ஏனென்றால் அநாதியான வேதமே - ஏகம் ஏவ அத்விதீயம் (ஏகமேவாத்விதீயம்) ஒன்றே உள்ளது - என்று தெளிவாக கூறுகிறது.

சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி, வேதங்கள் அனைத்தும் போற்றிப் புகழும் அந்தப் பரம்பொருள் ஸ்ரீ மஹா சாஸ்தா தான் என்பது அடியேனின் தெளிவு.

ஸ்ரீமஹாசாஸ்தாவை உபாஸிக்கும் ஒரு உபாஸகன் என்ற முறையில் மட்டுமல்லாமல் ஒரு ஆராய்ச்சியாளன், எழுத்தாளன் என்ற முறையிலும் அடியேனால் இதனை அறுதியிட்டுக் கூற முடியும்.

பரம புருஷனான சாஸ்தா 

வேதங்களும், உபநிஷத்துக்களும் மிகத்தெளிவாகவே இறை தத்துவத்தை விளக்குகின்றன. நான்கு வேதங்களிலுமே காணக்கிடைக்கும் ஒரு அற்புதமான பகுதி புருஷ ஸூக்தம். இது எங்கும் விளங்கி நிற்கும் பரம புருஷனான பரம்பொருளைக் குறித்தது. 

இந்த பரம புருஷனைப் பற்றிய வேத வாக்யங்கள்தான் புருஷ ஸூக்தம்

இந்த புருஷன் யார்? பரமாத்மா இந்த ப்ரம்மாண்டம் எங்கும் வ்யாபித்து, இந்த அண்டத்தையும் பிளந்து அகண்ட விராட் வடிவில் ஆயிரம் தலைகள், ஆயிரம் கண்கள், ஆயிரம் கால்களோடு வெளிப்படுகிறான். "வேதாஹ மேதம் புருஷம் மஹாந்தம்" "யத் புருஷம் வ்யதது:" - என்னையே அந்த பரம புருஷனாக அறி என்கிறார்.

அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக, ஆதி முதல் காரணமாக வேதம் போற்றும் அந்த "பரம புருஷன்" - ப்ரப்ரம்மம் சாஸ்தாவேயன்றி வேறில்லை.

ஹ்ரீஸ்ச தே லக்ஷ்மீஸ் ச பத்ன்யௌ என்கிறது புருஷ ஸூக்தம்
எவன் ஒருவனுக்கு ஹ்ரீயும் ஸ்ரீயும் பத்னியாகிறார்களோ.... 

ஹ்ரீ என்பது சக்தி ஸ்வரூபம்; ஸ்ரீ என்பது லக்ஷ்மீ ஸ்வரூபம்.
சக்தி ஸ்வரூபம் என்பது புஷ்கலா தேவி; லக்ஷ்மீ ஸ்வரூபிணி பூர்ணா தேவி.

எவன் ஒருவனுக்கு ஹ்ரீயும் ஸ்ரீயும் பத்னியாகிறார்களோ - அவனே பூர்ணா புஷ்கலா ஸமேதனான அவனே - புருஷ ஸூக்தம் காட்டும் பரம புருஷனான மஹா சாஸ்தா.
இன்னும் சில அபூர்வமான வேத வாக்யங்களை காண முடியும். 

மைத்ராயணி உபனிஷத்
"ப்ரம்மா, விஷ்ணு, சிவன், சாஸ்தா, ப்ரணவம், ப்ரம்மம் எல்லாம் ஒன்றே" என்கிறது

காலாக்னி ருத்ரோபனிஷத் சிவபெருமானையே "ஸர்வ சாஸ்தா" என்று அழைக்கிறது.

யஜுர் வேதம் "சாஸ்தா அதிபதிர் வோ அஸ்து" என்கிறது. சாஸ்தாவே அனைத்துக்கும் அதிபதி என்பதே வேத வாக்கு.

இந்த வேத வாக்யங்களிலிருந்து புலனாகும் உண்மை என்னவென்றால் சாஸ்தா என்ற தத்துவமானது எல்லா தெய்வங்களையும் உள்ளடக்கியது. இன்னும் தெளிவாகப் பார்த்தால் "சாஸ்தா" என்ற வார்த்தைக்கான நேரடிப் பொருள் - விஷ்ணு, சிவன், ப்ரம்மா, இந்த்ரன் போன்ற மற்ற எல்லா தெய்வத் திருநாமங்களை விடவும் ஆழமான பொருள் கொண்டதாகவே உணர முடியும். 

வேத வாக்யங்கள் எல்லாமே மறை பொருளானவை. அதனை ஆழ்ந்து ஆராய்ந்தால் மட்டுமே அதனுள் ஒளிந்திருக்கும் பொக்கிஷத்தை எடுக்க முடியும்.

விஷ்ணு என்றால் "வியாபித்திருப்பது"; , சிவன் என்றால் "மங்களமானது"; ப்ரம்மா என்றால் "உத்தமமானவன்"; இந்த்ரன் என்றால் "அரசன்" என்று பொருள் தரக்கூடியது. இவை அனைத்தும் வேறு பலவற்றுக்கும் கூட பொருந்தக்கூடிய பொதுவான பெயர்கள் தான். ஆயின் "சாஸ்தா" என்றால் "அனைத்தையும் தன் கட்டளைப்படி இயக்கி நடக்கவைத்து ஆட்சி செய்பவன்" என்பதே பொருள்; இது அனைத்துக்கும் ஆதி முதல் காரணமான கடவுளுக்கு மட்டுமே பொருந்தக் கூடிய பெயர். 

ஆதி நாதனான சாஸ்தா

சாஸ்தா என்றதும் நம்மில் பலருக்கு சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் மட்டுமே நினைவுக்கு வரும். ஆனால் அகில உலகமெங்கும் கணக்கிலடங்கா சாஸ்தா கோவில்கள் பன்னெடுங்காலமாகவே உண்டு. சபரிமலை ஐயப்பன் என்பது சாஸ்தாவின் அவதாரங்களில் ஒன்று.

அனைத்துக்கும் ஆதி முதல் காரணனான ஸ்ரீ மஹாசாஸ்தாவே பரப்ரம்ம வஸ்து. அவருக்கு பூர்ணா - புஷ்கலா என்ற இரண்டு சக்திகள். பல்வேறு தேவ கார்யங்களுக்காக சாஸ்தா எட்டு அவதாரங்களை எடுத்துள்ளார். இந்த எட்டு அவதாரங்களில் ஒரு அவதாரமான ஐயப்பனே (ப்ரம்மச்சர்ய யோக நிலையில்) சபரிமலையில் காணக்கிடைக்கிறது.

ஆயின் வேத முதல்வனான சாஸ்தா பூர்ணா புஷ்கலா ஸஹிதனாக விளங்கும் பரம்பொருள். வேத காலத்தில் ரிஷிகள் அனைவரும் எல்லா தெய்வங்களையும் அக்னியின் மூலமாக மட்டுமே வழிபட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். அத்தகைய கால கட்டத்திலேயே கற்களில் சாந்நித்யம் கொண்ட ஸ்வயம்பு மூர்த்தியாக சாஸ்தா வழிபடப்பட்டு வந்திருக்கிறார். அடர்ந்த காடுகளிலும் மலைகளிலும் வாழ்ந்த வேத ரிஷிகளுக்கெல்லாம் இஷ்ட தெய்வமாக விளங்கியவர் ஸ்ரீ சாஸ்தா. அந்த காரணத்தாலேயே சாஸ்தா ஆலயங்கள் பெரும்பாலும் காடுகளிலும் மலைகளிலும் மட்டுமே காணப்படுகிறது.

(ஒரு காலத்தில் அகில உலகமெங்கும் பரவிக் கிடந்த சாஸ்தா வழிபாடு என்பது இன்று காலத்தின் கோலத்தால் நம் தென்னாட்டில் மட்டும் சுருங்கி விட்டது என்பது என் முடிவு)

வேத முதல்வனான சாஸ்தா

இன்றும் வேதம் கற்றறிந்த வேதியர்களால் கொண்டாடப்படும் ஒரு தெய்வமாக சாஸ்தா விளங்குவதைக் காணமுடியும். இவர்களுக்கெல்லாம் இஷ்ட தெய்வமாகவும், குல தெய்வமாகவும், பரதெய்வமாகவும் விளங்குவதும் சாஸ்தா தான். ஐயனுக்கே உரிய சாஸ்தா ப்ரீதி என்ற விசேஷமான வைபவத்தில் வேத கோஷங்கள் முழங்க சாஸ்தாவுக்கு ஆராதனைகள் செய்யப்படுவதை இன்றும் நாம் காண முடியும்.

சாஸ்தாவை "விப்ர பூஜ்யம்" என்று போற்றுகிறோம் - வேதம் கற்றறிந்தவர்ளால் பூஜிக்கப்படுபவன் என்று பொருள்.

ஆக வேதங்களுக்கெல்லாம் முழு முதற் கடவுளான சாஸ்தா வழிபாடு என்பது உடல் வளம், மன வளம், செல்வ வளம் என வாழ்வின் அனைத்து நன்மைகளையும் தந்து இறுதியில் மோக்ஷத்தையும் தர வல்லது. 

சாஸ்த்ரங்களும், பெரியோர்களும் - இந்த கலியுகத்தில் சாஸ்தாவின் வழிபாடு ஒன்றே கதியை தரவல்லது என்று உரைக்கிறது.

"கலௌ சாஸ்த்ரு விநாயகௌ" - கலியுகத்தில் சாஸ்தா மட்டுமே தலைவர்

வேதங்கள் எல்லா தெய்வங்களையும் போற்றுகின்றன என்பது உண்மைதான். ஆனால் "பரம் பொருள்" என்று வேதத்தால் சுட்டிக் காட்டப்படும் அந்த வஸ்து - ஆதி மூல சக்தியான ஸ்ரீ மஹா சாஸ்தா. ருத்ரன், நாராயணன் முதலிய எல்லா பெயர்களும் காரணப் பெயராகவும், ஆகு பெயராகவும் சாஸ்தாவையே உணர்த்தி நிற்கும் எனவும் எல்லாப் பெயரும் மஹாசாஸ்தாவின் பெயர் என்பதே வேதத்தின் துணிபு.

வேதம் கற்றறிந்த அந்தணர்களுக்கு விசேஷமான வேத யக்ஞங்கள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

வாஜபேயம், பசு பந்தம், ஜ்யோதிஷ்டோமம், அச்வமேதம் ஆகிய வேத யக்ஞங்கள் மிகப் ப்ரபலமானவை. ஒரு மனிதனுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள நாற்பது ஸம்ஸ்காரங்களுள் - இந்த வேத யக்ஞங்கள் வாழ்வில் ஒரு முறையேனும் செய்யப்பட வேண்டும். இதுவே ஒரு க்ரஹஸ்தனின் தலையாய கடமை. இந்த வேத யக்ஞங்களின் தத்துவம் உத்தமமானது. ஒருவன் தன் நிலத்திலிருந்தும், வியாபாரத்திலிருந்தும், உத்யோகத்திலிருந்தும் சம்பாதிக்கும் நன்மைகளை இந்த உலக மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுதலே இந்த யக்ஞங்களின் விசேஷம்.

ஸ்ரீ மஹா சாஸ்தாவை போற்றும் ஹரிஹரபுத்ர ஸஹஸ்ரநாமாவைப் பார்த்தோமானால், வேத முதல்வனான சாஸ்தா தான் இந்த வேத யக்ஞங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக நின்று பலனை வழங்குபவர் என்பது தெளிவாகும். ( தசரத மஹாராஜன் புத்ர காமேஷ்டி யாகம் செய்த போது, திவ்யமான பாயஸத்தைக் அவனுக்குக் கொடுத்து ஸ்ரீ ராமர் தோன்ற காரணமாக விளங்கிய யக்ஞ புருஷன் - ஸாக்ஷாத் ஸ்ரீ மஹா சாஸ்தா தான். விரிவஞ்சி அதனை இங்கு விளக்கவில்லை)

ப்ரபலமாக விளங்கும் சிவ, விஷ்ணு, லலிதா ஸஹஸ்ரநாமங்களிலும் கூட சாஸ்தாவின் ஸஹஸ்ரநாமத்தில் காணப்படும் அளவுக்கு வேதம் குறித்தும், வேத யக்ஞங்கள் குறித்தும் தெளிவாகவும், தொடர்ச்சியாகவும் காண முடியாது என்பதே உண்மை.

த்வாதசாஹ க்ரது ப்ரீதாய, ஆப்தோர்யாம க்ரதுமயாய, பௌண்டரீக பலப்ரதாய, பசுபந்த பலதாத்ரே, வாஜபேயாத்ம தைவதாய போன்ற நாமாக்கள் - வேதங்கள் போற்றும் முதல்வன் சாஸ்தா தான் என்பதை நன்றாக தெளிவு படுத்துகின்றன.

அந்த: ப்ரவிஷ்டஸ் சாஸ்தா ஜனானாம் ஸர்வாத்மா
ஸர்வா: ப்ரஜா யத்ரைகம் பவந்தி 
- தைத்ரீய ஆரண்யகம்

எந்த இடத்தில் மக்கள் எல்லோரும் ஒருவராக காட்சியளிக்கிறார்களோ, எந்த பரமாத்மா ஸகல ப்ரஜைகளின் உள்ளத்திலும் குடி கொண்டிருக்கிறரோ, அத்தகைய பரமாத்மா வாக்குக்கும், மனத்துக்கும் எட்டாத நிலையில் இருந்தும், அவர்களின் பாக்ய விசேஷத்தினால் ஸ்ரீ சாஸ்தா என்ற திருநாமம் பூண்டு என்றென்றும் ஆட்சி புரிகிறார்.

இது வேதமாதாவின் வாக்கு

Wednesday, December 15, 2010

Image of Ayyappan seen among the cloudsMany of our friends witnessed this wonderful happening at Periyanavattam during last year Jothi.
The image of Swami Ayyappan was seen among the clouds.

Tuesday, December 14, 2010

Sastha and Srividya - paper presented

On 12th December My Lord gave me an Opportunity and I presented a paper at Sri Vidya Pratishhthanam, at Kodungallur for the Conference of Srividya Devotees

Iam presenting an outline of the subject I cannot reveal the full article because Ive discussed the nuances of Sastha Moola Mantram, which I dont want to publish in this open forum.

Speaking for hundreds and hundreds of yugas with His thousand mouths, Lord Shesha cannot complete describing the Glory of Lord Sastha-

That being the case, a person like me will still dare to speak about Sastha and Srividya, relying solely on the grace of Sri Gurukrupa.

Lord Maha Sastha, known popularly as Hariharaputra, is the master in the age of Kali. He is praised as Pratyaksham Tu Kalau, Kalau Shasthru Vinayakau and Kaliyuga Pratyaksham

Paraabhattaarikaa Mahatripurasundari is the goddess of Supreme Beauty and Wisdom who pervades the three functional aspects of manifestation. The principal form of worship of Shakti is Shri Vidya

Son of Lalithambika

Though He is known as Hariharaputra, many will be surprised to know that Sastha is the dear most son of Lalitha and the upasana of Sastha is always in Line with Shrividyopasana...

Lalitha ParaBhattarika is none other than Maha Vishnu and there is no betham in between these two. If one sees the Bhasyam of Namavali such as Govindarupini -- Devi in the form of maha vishnu , Gopthri -- the operator or the maintenance of the universe who is Devi as Maha Vishnu, As in Narayini -- the shakti related to Narayanan or Mahavishnu. Narayini Sthuthi in Durga Sapthasathi calls her Vishnu Maya. Mukunda – one who gives Salvation Mukthi

Now though Sastha is commonly known as Hariharaputhra. It will be interesting to know the relationship between Sastha and Lalithambika. You can see an explicit reference of Sastha in Lalithopakhyana, as the Son of Lalitha Parameshwari.

In Lalithopakhyana, there is a detailed description about the Mohini Avathara. Prakruthi is Lalithamba’s her first incarnation says Lalithopakhyanam. Mohini is Her second incarnation. Yes ! during the amrutha madhanam, when there was a commotion between the Devas and Asuras, Lord Vishnu went to a secluded spot and started meditation of Sri Lalita Devi, who dwells within Him as the aspect of power. Due to this meditation he manifested as a form of Lalita Devi. Taking this incarnation as an embodiment of
eroticism, Vishnu approached the celestials and demons.

thasyam vai janayaamaasa saasthaaram asuraardhanam

So Sastha is considered to be the dear most Son of Lalithambika.

There are many more interesting facts in support of this.. Devi is attributed as "Aapeena Vakshoruhaam". Even for Ganapaty and Subramanya he fed the breast milk only through a cup. But the aspect of Shri Matha was well established with Sastha himself. After the divine incarnation of Sastha, Vishnu returned back to his original from from the Mohini Avathara. Sastha, as a child, began to weep for his parents. This outwardly appears to be a mere childish action, but it was the divine leela to establish the motherhood of Lalithambika. The real mother – Shri Matha fondled with Sastha and suckled him with the milk of wisdom.
Sastha was breast fed by Lalithambika herself.. This incident is very much clearly recorded in books like Kanchi Puranam, Kamakshi Vilasam and Devi Parakramam.

Srividya – Kanchi and Sastha

nagareShu kAnchI – says Bharavi, the author of the great classic – kirAtArjunIya, praising Kanchi as the greatest of cities. It is the only Mokshapuri in Southern India –Kanchi literally means the ornament worn by women around their girdle – called Oddiyana. Kanchi is the foremost Shakti Pitha – called Mahoddyana Pitha (Kamarupa – Assam, Jalandhara – Jalandhar and Purnagiri – Badari being the others). This Peetha is presided over by Sri Charyanandanatha and Sri Parabhattarika themselves as Maha Gurumurtis.

Kanchi is also considered the Nabhi Sthanam or the navel of the Brahmanda. As we know, the navel is the point of origin for all nAdis in the body and is considered to be the storehouse of power. Sri Kamakshi being the source of power for all Devi and Devatas in the world, Kanchi is rightly called the Nabhi Sthana. Sri Lakshmidharacharya in his Samvit Stuti says thus: `O Samvidrupini! At Nabhi Mandala of the Brahmanda, beyond the regions of darkness (i.e. Muladhara and Swadhishthana), you appear as the lightening of parA samvit, hoding pAsha and AMkusha in your hands, seated on Kamakoti Simhasana'.

Sri Lalita Sahasranama describes the greatness of Kamakoti with the names - kAmakoTikA and kAmAkShI. Sri Bhaskararaya comments thus on the name `kAmAkShi' - it is the extraordinary name of the deity who presides over Sri Kamakoti Peetha. Lalitopakhyana of Brahmanda Purana describes the glory of Kanchi and names it as the holy place where the Upadesha of Sri Lalita Sahasranama was given by Lord Hayagriva to sage Agastya.

Every Shrividyopasaka will know that the physical form of Laitha parameswari can be witnessed only at Kanchipuram. It is her Rajadhani... Lalitha parameshwari's headquarters is Kanchipuram - the Shri Nagaram of Bhuloka.. The whole of Kanchi Kshetram is Shrichakraakara(in the form of Shri Chakram). And the Bindu is Kamakshi Sannidhanam.. And an interesting fact the unknown fact is that Right behind Kamakshi is her beloved son with his consorts.. Poorna and Pushkala. We may all know that the position of Guru is our Shri Chakra Puaja Paddathi is right behind the Bindu - the sthanam of Devi. The city of Kanchi itself is in the shape of Srichakra with the Garbha Grha of Amba forming the Maha Bindu. Sri Kamakshi represents pure Parabrahman.

When the whole Kanchi Mandalam is considered as Shri Chakram - Lalitha Parameswari's Sanctum is the Bindu and Sastha's position is right behind the bindu. Ie the position of the Guru.

The upasana of Sastha in the Shrividya cult is maintained with utmost secrecy that too only with a few specific schools of Shri Vidya... In general the practice of Srividya - in the Saubhagya Vidya of Dakshinamnaya one can find Sasthru moorthi. Sastha, (w.r.t to this area) helps the upasakas in begetting children and to overcome the enemies. In the Sadi Vidya - Sastha is one of the Gurus in the Ogatraya

Dharshana Kramam

It is a practice of great shrividyopaskas entering the Kanchi Kshetram must worship all the deities with due Mudras and mantras (iam not explaining the deities and the mudras in this blog) and Finally, one should worship shAstA with the his moola mantra and display khaDga, pAsha, karavAla and other mudrAs and conclude the dharshanam at his Sannidhanam.

Sastha and Sri Chakra

It will be interesting to note that there are a set of songs very much popular in Kerala known as Sastha Paattu. It is a 17th century anthology of Tamil religious songs dedicated to Lord Sastha, written by the poet-saint known as VeeramaniDasar. These songs are known both for its poetical and musical qualities, and for its religious, moral and philosophical content.

Shri.Manidasar belonged to the illustrious Kambankudi family who lived in Melilla near Punalur. He was an ardent Sri Vidyopasaka. He exclaims the glory of the Lord and concludes his songs praising "the son of Lalitha".

Or aarum vimsathiyum or dasamum or eezhum seerai inai seernthu sri purathil vaazhum engal paaraalum lalithai petra balaka

Surprisingly these songs are very much available in Kerala and and these Tamil songs are written in Malayalam script and in Tamilnadu it is known only to a handful of few. The songs also include detailed description of Shri Nagara, Chintamani Griha and the devatas who surround Lalitheswari.

The source of inspiration for all these songs came from a small hamlet in the banks of Thampraparani - known as Karanthapuri. It will be very interesting to know the fact the power house of all the Sastha Kshetrams lie here. The unique worship of Lord Sastha is known as Sastha Preethi actually originated from here. The Kulathooril Ayyan there is worshipped not in the form of a vigraham but in a stone peeta with a beautiful Shri Chakram engraved on it. The Srichakra established is free from scratches to this day and every line is crystal clear even after innumerable years. I have been blessed to see the Srichakra personally and it is amazing to see the clarity of lines in the Srichakra

Even at Sabarimala - the ultimate temple of Sastha among the devotees - the Lord is seated on a Srichakram and not on a Sasthru Yantram. Till few years ago there was a practice of chanting Lalitha Sahasranamam inside the manimandapam which has come to a cease very recently for reasons unknown.

There is also an exact Navavarana Puja kramam for Sastha fitting the Sri Chakram’s 9 avaranas. The Pravesha Krama goes from innermost bindu to the Bhupura. In the Bindu is seated Poorna Pushkala Samedha Maha Sastha, around the Trikonas are Dharma Sastha, Asithanga Bhairava and Vyagrapadha and similarly there are 9 avarana devatas exactly like Lalitambika


Srividya Kshetram

Many temples which is associated with the Srividya cult definitely has Sastha with them. You may be the mooladhara kshetram Thiruvarur is "Srividya Temple" in other words. Here the temple dharshan is done exactly like the Srividya deeksha kramam. It starts with 28 lettered Maha Ganapathy sannidhi and all the Srividya Devatas including Matruka aksharas are housed in each shrines. Lord Vanmeeka natha is Sadhashiva here and Lord Thyagaraja is "Shiva - Shaktyaikya Swarupini". The alankaram here shows only the face of Lord Shiva and Shakti and the Paada Darshanam is shown only during the Pankuni Uthram day. The uniqueness of this paada Darshanam is  - the right leg of shiva and the left leg of devi alone is shown. And the more interesting fact is if one takes a pradakshinam and looks at the back side of the vigraham - its a single pinnal jadai - hair dressing of a woman.

And then comes Kamalambika sannidhi. And at the very entrace of Kamalambika welcomes Sastha. One has to worship Sastha and only then proceed to devi Sannidhi. Kamalambika is the ultimate Kamakala Swarupini. Ucchishta ganapati the mula virat swarupa of Kamakala is also seen in front of devi.

Muthuswami Deekshitar a great Srividyopasaka sees no difference between Sastha and Lalithambika - in his Kruthi Hariharaputram, says "pushpa SarEkshu kArmuka dharaM" - Sastha is visualised as three eyed, clad in red, Having Pushpa Saram, Ikshu Kodhandam and having the ratna chashakam.

Upasana Kramam

Interestingly the Sahasranama of Sastha has many unique namas which is exclusive only to Srividya kramam. Example,
Pancha Brahma Parayanaya, Kubjika Mantra Vigrahaya, Hreemkaraya, Hreem Manase, Hreemkara Rasa pesalaya, Humkara Kruthi Su Prabhave, Bindu Priyaya Nama, Baindavasanaya

And apart from this there is an exclusive puja Paddathi for Sastha which has everything similar to that of Lalitha kramam. My Paramaguru who was an exponent in Srividya (whose kuladevata was Shasta) worshipped the Lord 100% with the Srividyopasana paddathi.

In our Sasthru Guru parampara, I was able to trace out and find out many more hidden treasures in the near past.  Right from Pratha Smaranam, Snana Vidhi, Thantrika Sandhya, Pathraasadhanam, Chathushshashti Upacharam, Navavarana Puja and even Vishesha Argyam. – everything we have exclusively for Sastha

And even the Mantra upadesha kramam is more or less Similar to Shrividya Kramam.

In Shri Vidya after Ganapathy, its Bala Mantra upadesham. Then comes Matangi and Varahi who are the Mantri and Senapathi of Lalithamba. Correspondingly Bhuvaneshwari and Chandika Mantropadesham is given and then leading to Panchadashi and Paduka Deeksha.

Interestingly the upadesha kramam we follow for Sasthru Upasana is equated to the same order.

It starts similarly with Ganapaty; Like Bala who is the daughter of Lalithambika its Satyaka Mantram, who is son of Lord Sastha. Then Bhoothesha and Krushnabha’s mantrams who are the Mantri and Senapathi of Sastha. Hariharaputra Mantram and Kiratha Sastha Mantram is given which both are stand alone mantras clubbed into Sasthru Upasana  - similar to Bhuvaneshwari and Chandika included in Lalithopasana. Then comes Ashtakshari Sasthru Maha Mantram similar to Panchadasi and ends with Guru Paduka Deeksha.

Sasthru Moola Mantram
(please excusue me if this is a bit confusing... but I can not reveal the actual moola mantram here)

And finaly coming to Sasthru Moola mantram its XXX - XX - XXX

The first alphabet of Sasthru beejam is fourth Gha, Gha is an alphabet which is nothing but Shudda Vidya

Shudda Vidya is the 32nd Thathwam. So anything related to this signified by the number 32.


Shuddha vidyangurakara dwija pangthi dwayojjala - says Lalitha Sahasram
Lalithopakhyanam has 32 Chapters.
The ucchishta Ganapati upasana which is nothing but Srividya is same 32 lettered with the same Gha beejam

Shudda Vidya ie 32 is again signified in Maha PrAsada Avarana Puja.

Avarana krama for Maha prAsada Vidya is different from regular Srichakra Navavarana and is described in the Krama Tantras. Also, one should understand that the Maha Prasada Vidya does not refer to prAsAda bIjA – parAprAsAda or prAsAda parA, but instead to the 32-lettered vidyA – which is described as avidyAcChedinI or parA chintAmaNi in the Tantras. The AvaraNa procedure for mahA prAsAda, which is given along with mahA pAdukA during pUrNAbhiSheka in dakShiNAchAra sampradayas.

Most of the Srividya Upasakas perform the Maha Prasada pUjA in Srichakra itself, visualizing the Avaranas as described in Kubjika Tantra. The Maha Prasada Aavarana puja has Sastha in the Ninth Avarana.

Interestingly this Shudda Vidya 32 is signified in all the different Sastha Mantras.

ie Harihara Putra Mantram (the one which is suppose to give Putra Labha and Shatrnu Nashanam) is 32 lettered.

The Abheeshta Varadha Sastha Mantram given by Raivatha Rishi (in the book Mantra Mahodathi by Mahidara) is 32 lettered

Another popular Mantram of Sastha starting with "Sarvagnja"  is also 32 lettered.

And Coming Back to our Ashtakshara Maha Vidya of Sasth,

GHA is Shudda Vidya

When the Para Shivam which is without Chalanam developes a desire it is called Sadha Shivam. This Sadha Shivam's Shakthi is shudda vidya. Shuddha vidyA - the condition which is operating upon sadAshivam, causing it to identify itself with the phenomenal world.

Next part of the beejam – is Agni thathwam. In pancha bootha thathwam this signifies Pradhama Dravyam ie Vishesha Argyam. In other words all the things related to puja – the dravyams for Bahya Puja.

The next part indicates left ear ie the Nivruthi Margam. Ie the puja done within – Athma Vicharam or Anthar Muka Samaradhya.

A Lotus exists in water but the water doesnot stick to the Lotus leaf. But without water it cannot exist. Here in this state this bedha buddhi is Maya. The ultimate one is seen as two entities.

So in a Upasana  - both the Margas are complementing with each other. Once cannot exist without the other. Even Lalitha Sahasranama says Bahir Mukha Sudurlapa (it desnt says its tmpossible - it says its a little difficult)

When u think of any divine form inside – you contemplate on him and the same is installed on a Vigraham or a Picture outside and its worshipped. So what is done inside is done outside. The Same is Shudda Vidya.

So when the Supreme One becomes Two because of bedha buddhi – it is approached both through Chidda Shuddi and Bhahya Puja. This is XXX - Sastha's beejam

Na ma: - understand Iam not this Jeevan

XXX - XXX - Iam the Supreme Secret –ie knowing the Self - Atman
This is XXX XX XXX

The Supreme One is divided into two because of bedha buddhi. So by internal and external puja one has to understand that he is not the jeevan but the Supreme being.

This is the goal of Srividyopasana and the Same is Sasthru Vidya

Sastha Upasana is nothing but Srividya.

Before coming to this programme yesterday I had an opportunity to goto Kanchipuram to have the Darshan of Shri Lalitheswari. To my total surprise, the new Pancha Brahmasana made for her, kept for Lord Sastha.

Lord Maha Sastha was seated on Pancha Brahmasana surrounded by the 15 Nitya Devis as if showing me my mother Lalitha and her Laalitha Sudha – Sastha both are one and the same.